top of page

Visionen bag Trust-Education

Visionen i Trust-Education bygger på en dannelses -og uddannelsesfilosofisk grundtanke om verdensborgeren. 

arrow png.gif

Hvad er en Verdensborger?

Visionen i Trust-Education bygger på en dannelses -og uddannelsesfilosofisk grundtanke om Verdensborgeren. 

Begrebet går længere tilbage end vor tidsregning og er funderet i en universel etik, hvoraf det gode udspringer. 

Det betyder blandt andet, at dét, som er os fremmed, bliver os vedkommende.

Ikke nødvendigvis fordi vi erkender, hvad det fremmede er, men fordi den eller det fremmede er en betydningsfuld del af den helhed, der udgør en fælles retning og fred, for vores fælles liv på  kloden. 

Verdensborgeren vil søge efter tanker, handlinger og løsninger, der har til sigte at fremme det gode liv for nutidige og fremtidige generationer gennem en øjeblikkelig social, økonomisk og miljømæssig udvikling. 

Verdensborgeren lever bevidst, reflekterer over egne handlinger, kommunikerer og arbejder på tværs af nationalitet, etnicitet, religion og kultur.  Det helt centrale for Verdensborgeren er at skabe de bedste betingelser og muligheder for menneskeheden - Ikke kun for sig selv!

  

Målsætninger

I Trust-Education er målet, at alle børn og unge i hele verden én dag vil kunne opleve sig selv som Verdensborgere, hvor globalt medborgerskab, medmenneskelig respekt og ønsket om at bidrage til en bedre verden, er en naturlig del af menneskets habitus.

 

Trust-Education har en vision om at skabe en fælles dannelses -og uddannelseskultur omkring Verdensborgerskab, så alle,  uagtet om man er barn eller ung i Norden, i en flygtningelejr, eller hvor man nu er født til at vokse op, får viden og mulighed for at se sig selv som en del af den globale helhed. 

You are Global - The Program, er udviklet med det formål at skabe refleksion og erfaringsdannelse. Dette ved at lytte til børn og unge, arbejde med dem i hverdagen og gøre deres tanker og ideer synlige for andre jævnaldrende. 

 

Trust-Education arbejder aktivt for at skabe en festival, der bygger på vidensdeling og stærke fællesskaber gennem netværksdannelse. Visionen med festivalen er, at børn og unge fra hele kloden vokser op og bliver medskabende i forhold til en ny epoke, der bygger på ligestilling og tilliden til det gode liv for alle - gennem bæredygtige tanker og handlinger.

 

Forudsætningen for at dette kan ske, er gratis dannelse og uddannelse.

You are Global - The Program

Trust-Education ønsker at samarbejde med erhvervslivet, NGO'er, uddannelsesinstitutioner, FN og EU med det formål at skabe fælles fodslag, rejse økonomiske ressourcer og give plads til lyden af de børnestemmer, der kommer fra forskellige afkroge og livsvilkår i hele verden. 

 

Refleksionsmaterialet, You are Global - The Program er udviklet til alle de børn og unge, undervisere, og organisationer, der ønsker at være medskabende og bane vejen for en dannelses -og uddannelsesfilosofisk  verdenskultur, der sætter Verdensborgerskabet på verdenskortet i en global nutid og fremtid.

You are Global - The Program, er funderet i refleksionsprocesser, hvor børn og unge sætter sig selv i spil sammen med andre jævnaldrende, - hvor undervisere, organisationer og uddannelsesinstitutioner arbejder for en global fælles kultur, gennem dialog og udveksling på tværs af grænser mellem børn og unge.  

Ved at søge viden og skabe et dannelses -og uddannelsesmiljø, hvor børn og unge globalt kan udvikle en tillid, opleve forskelle, udveksle ideer, skabe sammenhængskraft og undren, vil de kunne påvirke hinanden i troen på en bedre fælles fremtid og stærke bæredygtige fællesskaber.

Vidensdeling

Vidensdeling spiller en central rolle og kan påvirke både globale, nationale og lokale forhold henimod at skabe bedre levevilkår, øge opmærksomheden i forhold til børns rettigheder samt ret til uddannelse og et godt liv. 

Gennem dialog, tanke og handling i forhold til spillets forskellige kategorier tages der blandt andet afsæt i eksistentielle forhold, kulturelle problemstillinger og FN’ Verdensmål for 2030.

 

Trust -Education ønsker at bidrage til en bevidsthed, der får os selv og vores børn og unge til at tænke over, hvordan vi har placeret os selv som mennesker i verden og ikke mindst, hvordan vi sammen kan finde løsninger henimod et bedre liv for alle uagtet hvem de er, eller hvor de kommer fra.

 

De eneste væsener, der er i stand til at begrænse mennesket, er mennesket selv. De eneste væsener, der er i stand til at forandre og kæmpe imod ulighed, krænkelse af menneskerettighederne, skabe grobund for fælles løsninger og udvise medmenneskelig respekt og ærlighed, er mennesket selv.

 

I Trust-Education tror vi på, at verdensborgerlig habitus kan udvikles gennem uddannelse og dannelse, hvilket over tid vil have en social bæredygtig indflydelse i vores relation til andre mennesker og i vores tillid til at opbygge et globalt fællesskab.

 

I Trust-Education arbejdes der for en Global Vision, hvor Verdensborgeren må være et globalt uddannelsespolitisk ideal, der beror på viljen til at ville det gode liv for alle i nutid og fremtid. 

bottom of page